KLUBI REEGLID / CLUB RULES

Palun tutvuge alljärgnevate eeskirjadega, et Teie ööklubis veedetud aeg oleks meelelahutuslik ja nauditav.

1. Ööklubi on avatud suveperioodil 7 päeva nädalas: P-N 23:00 – 04:00 ja R – L 23:00 – 05:00. Talveperioodil 6 päeva nädalas: T-N ja P 23:00 – 04:00 ning R – L 23:00 – 05:00.
Klubi juhtkonnal on õigus muuta klubi lahtiolekuaegu.
2. Klubisse pääsevad kõik vähemalt 21-aastased isikud, kes on selleks omandanud vastava Klubikaardi või pääsme. Klubi töötajatel on õigus kontrollida vastava Klubikaardi või pääsme olemasolu ning Klubi külastaja vanust, mille tõendamiseks tuleb esitada vastav dokument (ID-kaart, pass, juhiluba). Klubikaarti ei tohi edasi anda teistele isikutele, kopeerida või muuta. Klubikaart on Klubi omand ja kuulub tagastamisele Klubile.
Külastaja riietus peab olema kohane Klubis vaba aja veetmiseks.
Külastaja poolt soetatud pääse Klubisse kaotab kehtivuse Klubist väljumisel.
3. Ööklubis on kasutusel videovalvesüsteem. Klubisse sisenemisel toimub isiklike asjade läbivaatus. Kontrollist keeldujaid klubisse ei lubata.
4. Klubi jätab endale õiguse otsustada, keda lubada ööklubisse ja keda mitte.

KÜLASTAJATEL ON KEELATUD
1. Siseneda Klubisse relvaga või esemetega, mis võivad osutuda ohtlikuks Klubi külastajate ja töötajate elule ning tervisele, sealhulgas laskemoon, lõhkematerjal, kergestisüttivad või mürkained või radioaktiivne materjal.
Klubi relvi hoiule ei võta.
2. Tuua Klubisse endaga kaasa alkoholi, narkootilisi või psühhotroopseid aineid või muid uimastava toimega vahendeid. Omada, tarvitada või müüa Klubi ruumes narkootilisi või psühhotroopseid aineid.
3. Tuua Klubi ruumidesse endaga kaasa loomi.
4. Siseneda Klubi ruumidesse üleriietes.
5. Pildistada või filmida ilma vastava eriloata.
6. Ööklubis on suitsetamine keelatud. Suitsetada võib ainult selleks ettenähtud ruumides.

ÜLDREEGLID
1. Klubi töötajatel on õigus keelduda teenindamast isikuid, kes on kehtestatud vanusepiirist nooremad või kes on liigses joobes, narkootilise või psühhotroopse aine mõju all või ei sobi Klubisse riietuse poolest.
2. Külastaja, kes lõhub või rikub Klubi inventari, on kohustatud tema poolt tekitatud kahju hüvitama täies ulatuses.
3. Sisekorra reeglite rikkumise korda saatnud külastajale võivad Klubi töötajad teha korralduse Klubist lahkumiseks või lõpetada vastava külastaja klubiliikme staatuse ning tunnistada tema Klubikaart kehtetuks. Selline põhjendatud korraldus on külastajale kohustuslik.
4. Külastajatel on õigus esitada tekkinud pretensioonid vastutavale Klubi töötajale, kelle otsus vaidlusaluses küsimuses on lõplik ning täitmiseks kohustuslik. Klubi vastutav töötaja lähtub oma otsuste tegemisel käesolevas sisekorras sätestatust ning Klubi külastajate turvalisuse kriteeriumist. Sellest tulenevalt jätab Klubi endale õiguse kehtestada Klubi keeld külastajale, kes ei allu Klubi sisekorrale.
5. Klubi ei vastuta Klubi ruumides järelvalveta asjade eest.
6. Klubi ei vastuta riietehoidu antud üleriiete taskutes olevate esemete ega teiste garderoobi jäetud esemete eest. Garderoobi numbri kaotamise eest on ettenähtud hüvitis 7 eurot. Garderoobi jäetud või kaotatud esemetele saab järgi tulla tööpäeviti 10:00-17:00 või klubi lahtioleku aegadel.
7. Klubi Venus Club jätab endale õiguse igal ajal antud eeskirju täiendada või muuta.

Sisekorra eeskirjad on kinnitatud 14.08.2014 Venusclub OÜ juhatuse poolt.

 


Venus Club rules
Please familiarize yourself with the following bylaws in order to make your time spent at the nightclub entertaining and enjoyable.

1. During the summer period, the nightclub is opened 7 days a week: from Sun to Thu 23:00 – 04:00 and Fri – Sat 23:00 – 05:00. During the winter period the nightclub is opened 6 days a week: from Tue to Thu and Sun 23:00 – 04:00 and Fri – Sat 23:00 – 05:00.
The club management has the right to change the operating hours of the club.
2. All over-21-year-olds who have the corresponding Club Card or ticket will be admitted to the club. The club workers have the right to check for the existence of a Club Card or ticket and to control the age of the guest, which must be proven by presenting a valid document (ID card, passport, driver’s license). Club Cards must not be given to other persons, copied or changed. The Club Card belongs to the Club and is subject to return to the Club. Visitors’ attire must be suitable for spending time in the Club. The admission ticket purchased by the guest becomes invalid once the guest leaves the Club.
3. A video security system operates in the nightclub. Security control takes place upon entering the Club. Persons refused to submit to security control will not be allowed in the Club.
4. The Club reserves the right to decide who to allow or not allow into the nightclub.

THE GUESTS ARE PROHIBITED FROM: 
1. Entering the Club with weapons or other items, including ammunition, explosives, combustible or poisonous material, or radioactive material. Weapons cannot be checked at the Club.
2. Bringing alcohol, narcotics or psychotropic substances. Possessing, using or selling narcotics or psychotropic substances on the Club premises.
3. Bringing animals with them onto the Club premises.
4. Entering the Club premises in street clothes.
5. Photographing or filming in the Club without special permission.
6. Smoking is prohibited in the nightclub. Smoking is only allowed in specially assigned rooms.

GENERAL RULES:
1. The Club staff have the right to refuse to serve persons that are younger than the established age limit, who are visible drunk or under the influence of narcotics or psychotropic substances or are not wearing clothing that is appropriate for the Club.
2. Guests that break or ruin Club property are obligated to compensate the damage caused by them to the full extent.
3. Guests that violate the bylaws may be ordered by the Club workers to leave the Club, the club member status of the corresponding guests may be terminated and their Club Cards declared invalid. Such justified orders are compulsory for the guests.
4. The guests have the right to submit complaints to the responsible Club worker, whose decision regarding the issue under dispute is final and binding. The responsible Club worker shall base his/her decision on the provisions of these bylaws and the safety of the Club’s guests. Therefore, the Club reserves the right to ban guests that do not obey the Club’s bylaws from the Club.
5. The Club is not responsible for items left without supervision on the Club premises.
6. The Club is not responsible for items left in the pockets of street clothing or other items left in the coat check. The fine for losing the coat check tag is 7 EUR.
7. The Venus Club reserves the right to amend or supplement these bylaws at any time.

The bylaws were approved by the management of Venusclub OÜ on 14 August 2014.